• baş baýdak

PVC grafeni uzak infragyzyl pol ýyladyş filmini örtdi

Gysga düşündiriş:

Elektrik ýylylyk filmi, işledilenden soň gyzýan ýarym dury poliester filmdir.Geçiriji grafen farinfrafirlenen syýa bilen ýasalýar we ýyladyş elementi we zynjyr tagtasynyň derejesinde göteriji suwuklyk bilen gaýtadan işlenýär.Işleýän wagtyňyz elektrik ýylylyk plyonkasy ýyladyş elementi hökmünde ulanylýar we ýylylyk energiýasyny has köpeltmek üçin kosmosa radiasiýa we geçiriji görnüşinde iberilse, adam bedeni we jisimleri ilki bilen ýylylyk gazanyp biler.Onuň hemmetaraplaýyn täsiri adaty konwektiw ýyladyş usulyndan has gowudyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametrler

Zhongheng grafen poly ýylatmak-Akylly durmuş
1.Akylly temperatura gözegçilik
2.Çalt ýyladyş
3.Uzak infragyzyl fizioterapiýa
4. Energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak
Elektrik ýylylyk filmi, işledilenden soň gyzýan ýarym dury poliester filmdir.Geçiriji grafen farinfrafirlenen syýa bilen ýasalýar we ýyladyş elementi we zynjyr tagtasynyň derejesinde göteriji suwuklyk bilen gaýtadan işlenýär.Işleýän wagtyňyz elektrik ýylylyk plyonkasy ýyladyş elementi hökmünde ulanylýar we ýylylyk energiýasyny has köpeltmek üçin kosmosa radiasiýa we geçiriji görnüşinde iberilse, adam bedeni we jisimleri ilki bilen ýylylyk gazanyp biler.Onuň hemmetaraplaýyn täsiri adaty konwektiw ýyladyş usulyndan has gowudyr.

PVC bilen pol ýyladyş filmi

Önümiň düzümi

PVC1 bilen pol ýyladyş filmi

Haryt aýratynlyklary

PVC3 bilen pol ýyladyş filmi

Marka: Zhongheng
Model: HY-500
Giňligi: 50 sm
Naprýa .eniýe: 220V
Kuwwaty: düzülip bilner
Hyzmat möhleti: 300000 sagat
Dielektrik güýji / garşylyk:
> 3750V> 200Ω
Syzdyryjy tok: <0.03mA
Atylylyk geçiriş derejesi:> 99,69%
Suw geçirmeýän derejesi: Has ýokary: IPX7

Haryt maglumatlary

PVC04 bilen pol ýyladyş filmi

PVC ýalyn saklaýjy konwert

Daşky gabyk ýokary çeýeligi, suw geçirmeýän, dartyş güýji we gowy izolýasiýasy bolan ýokary derejeli PVX ýangyn saklaýjy material bilen örtülendir.Howpsuzlygy, berkligi we energiýany tygşytlamak üçin ýere we betonyň içine goýulyp bilner.

Suw geçirmeýän çalt birleşdiriji

Hakyky materiallar birnäçe berk synagdan geçdi we gurluşyk çalt, amatly, howpsuz we ygtybarly.

PVC5 bilen pol ýyladyş filmi
PVC05 bilen pol ýyladyş filmi

Esasy garaşsyz gözleg we ösüş
grafen elektrik ýyladyş plyonkasy

Zhongheng elektrik ýylylygy diňe ösdürilýär we öndürilýär.Onuň esasy bölegi grafen tarapyndan öndürilýäragyrlyk güýjüni çap etmek arkaly uglerod pastasy.Substrat, geçiriji we gaplaýyş materiallary ýaly material aýratynlyklary, pudakda iň ýokary standartlary kabul edýär.

Akylly ulgam gurluşy diagrammasy

1. Esasy gatlak (pol) 2. izolýasiýa gatlagy (XPS) 3. T görnüşli kabel 4. Akylly elektrik poly ýylatmak 5. Çyglylyga garşy gatlak
6.Sement harç gatlagy 7. Bezeg gatlagy 8.Sart termostat tok şnury 9.Sart termostat

PVC7 bilen pol ýyladyş filmi
PVC8 bilen pol ýyladyş filmi

Önümiň artykmaçlyklary

PVC9 bilen pol ýyladyş filmi

Amatly we sagdyn
Amatly we gurak däl, gün şöhlesi ýaly ýyladyş
Uzak infragyzyl ýagtylyk tolkunlaryny 5-14 mkm (mikron) çykarýar
Adam bedeniniň aňsatlyk bilen siňdirip bilýän ýeňil durmuş tolkunlary

PVC10 bilen pol ýyladyş filmi

50 ýyl ömri

Iň täze tehnologiýa, ýylylyk çüýremesi ýok, hakykatdanam bina bilen durmuş

PVC11 bilen pol ýyladyş filmi

Işlenmedik ýer

Onerde ýatmak, açyk turbalar we radiatorlar bolmazdan, bar bolan ýapyk meýdany köpeldip, içini has giň we owadan edip, bir meýdany tutmaýar.

PVC12 bilen pol ýyladyş filmi

Ygtybarly we howpsuz
Suwuň syzmagy, elektrik togunyň urmagy, ýanmazlyk, partlama we öz-özünden ýanmak hadysalary ýok

PVC13 bilen pol ýyladyş filmi

Uwaş we şowhunly däl

Heatingyladyş ulgamy sessiz-üýnsüz işleýär, poly gurnamak ses izolýasiýa täsirini, ses päsgelçiliksiz ýokarlandyryp biler

PVC14 bilen pol ýyladyş filmi

Akylly temperatura gözegçilik

Öz-özüňi sazlamak amaly, içerdäki temperaturany sazlamaly we hemişelik saklamaly.Jübi telefonynyň temperaturasyny uzakdan dolandyryp bolýar we ykjam elektron kiçi otagy rahatlyk bilen dolandyryp bolýar.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň