• baş baýdak

Poluň ýyladyş plyonkasynyň aşagyndaky PTC

Gysga düşündiriş:

1. 30 sekunt çalt ýylylyk

2. Uzak infragyzyl ýyladyş, sagdyn ýyladyş

3. Göwreli aýallar we bäbekler ulanyp bilerler

4. Akylly hemişelik temperatura, awtomatiki düzediş

5. Tebigy ýyladyş, guratmakdan ýüz öwüriň

6. Energiýany tygşytlamak, ýaşyl we daşky gurşawy goramak

7. Amatly baha bilen zawodyň göni işleýşi

8. Energiýany tygşytlamak, ýaşyl we daşky gurşawy goramak

9. Mugt dizaýn, satuwdan soň kepillik


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň artykmaçlyklary

1. 30 sekunt çalt ýylylyk
2. Uzak infragyzyl ýyladyş, sagdyn ýyladyş
3.Göwreli aýallar we bäbekler ulanyp bilerler
4. Akylly hemişelik temperatura, awtomatiki düzediş
5. Tebigy ýyladyş, guratmakdan ýüz öwüriň
6. Energiýany tygşytlamak, ýaşyl we daşky gurşawy goramak
7.Zawodyň amatly bahasy bilen göni işlemegi
8.Energiýany tygşytlamak, ýaşyl we daşky gurşawy goramak
9. Mugt dizaýn, satuwdan soň kepillik

Poluň ýyladyş filminiň aşagyndaky PTC01

Pol ýyladyş ulgamlarynda uglerod gyzdyryjy film programmasy

Poluň ýyladyş filminiň aşagyndaky PTC03

Infrered uglerod gyzdyryjy film, poluňyzyň ululygyna, görnüşine ýa-da ýerleşişine garamazdan islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin düzülip bilner, Mysal üçin, ýyladyş ulgamymyz aşakdaky ýerlerde ulanylyp bilner:
1. Myhmanhanalar, mekdep otaglary we umumy ýaşaýyş jaýlary
2.Ofisler we jaýlar
3. Restoran
4.Bungalows
5. Çagalar bagy mekdepleri
6. Keselhanalar
7. Polat gaplar

Gurluşyk hadysalary1
Gurluşyk hadysalary2
Gurluşyk hadysalary5
Poluň ýyladyş filminiň aşagyndaky PTC02

Gurallar gerek

1. film gyzdyrmak;2. izolýasiýa aşagy;3. Termostat;4.Klip gysgyçlar;5.Puncher;6. Tozan sorujy / Hoover;7. Simli klip;8. Çekişler;9.Krokodil klip;10. Güýç simleri;11. Gorag turbasy;12.Knife;13.Gaýçylar;14. Elektrik gutusy;15.Siz wulkanizasiýa lentasy;16.Self-ýelimleýji lenta;17. Uniwersal multimetr;18.Wapour barýer filmi;19. ýylmaýjy;20.Drill sürüjisi;21. Hammer

Gurluşyk hadysalary1

Adingüklemek we gaplamak

Poluň ýyladyş filminiň aşagyndaky PTC04
Poluň ýyladyş filminiň aşagyndaky PTC05

Sorag-jogap

1. Ulgamy özüm gurup bilerinmi ýa-da hünärmen gerekmi?
Heatingyladyş filmimiz, ädim ädimleri bilen ýönekeý ädim hödürläp, gurnama görkezmeleriniň doly toplumy bilen gelýär.Ulgamlaryň köpüsini DIY esasynda gurup bolýar.Emma soňky elektrik birikmesini ökde elektrikçi etmeli.
2. upylatmak üçin näçe wagt gerek bolar?
Bu aşaky gat we izolýasiýa materialyna baglylykda üýtgeýär.Izolýasiýa näçe çalt gyzsa, şonça gowy.Wagtyň gyzmagy filmiň güýjüne baglydyr.220W / m 12 mm in engineeringener agajyny 5 minutda gyzdyrýar, beton pollar 15 minut töweregi gyzdyrýar, ýöne has uzak wagtlap ýylylygy saklaýar.
3. Pol gaty gyzarmy?
Termostatlar poluň temperaturasyna yzygiderli gözegçilik etjek pol zondy bilen üpjün edilýär.Elmydama poluňyza pol zondyny gurmagy maslahat berýäris, esasanam 200W ýa-da 180W ýyladyş film güýjüni ulanýan bolsaňyz, bu poluň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin açardyr.
4. Izolýasiýa gurmalymy?
Laminat, in engineenerli agaç ýa-da keramiki plitkalar bilen ýyladyş folga ulanylanda, köpük termiki izolýasiýamyz hemişe ulanylmalydyr.Diňe ýylylyk izolýasiýasy bilen üpjün etmän, işleýiş çykdajylaryny azaldýar, sesiň ölmeginiň usuly hökmünde hereket edýär we ýyladyş filminiň oturyp bilýän abraziw däl ýerini emele getirýär.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň