• baş baýdak

PTC elektrik uzak infragyzyl uglerod poly ýyladyş plyonkasy

Gysga düşündiriş:

Howpsuz ýyladyş, az uglerod ömri

Grafen elektrik ýyladyş plyonkasy

Elektrik ýyladyş filmi, energiýa berlenden soň ýylylyk döredip bilýän aç-açan poliester filmdir.Izolýasiýa poliester filmleriniň arasynda gaýtadan işlemek we gyzgyn basmak arkaly geçiriji grafenden ýasalýar.Işleýän wagtyňyz elektrik ýyladyş plyonkasy ýyladyş korpusy hökmünde ulanylýar we ýylylyk radiasiýa görnüşinde kosmosa iberilýär, şeýlelik bilen adam bedeni we zatlary ilki gyzdyrylýar we onuň hemmetaraplaýyn täsiri adaty konweksiýa ýylylygyndan has gowudyr. usuly.Elektrik ýyladyş plyonkasy arassa garşylyk zynjyry bolany üçin, ýitginiň az böleginden (1%) başga-da, onuň köp bölegi (99%) ýylylyk energiýasyna öwrülýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

PTC pol ýyladyş filmi1

Heatingyladyşyň innowasion usuly
Size ýyly we sagdyn jaý beriň

radiasiýasyz
Göwreli aýallar ýyladyş üçin has ygtybarlydyr

Ses ýok
Gowy ýatmak

Anerob sarp etmek
Garry adamlar has amatly

Armylylyk ýönekeý

Grafen elektrik ýyladyş filmi näme?
Elektrik ýyladyş filmi, energiýa berlenden soň ýylylyk döredip bilýän aç-açan poliester filmdir.Izolýasiýa poliester filmleriniň arasynda gaýtadan işlemek we gyzgyn basmak arkaly geçiriji grafenden ýasalýar.Işleýän wagtyňyz elektrik ýyladyş plyonkasy ýyladyş korpusy hökmünde ulanylýar we ýylylyk radiasiýa görnüşinde kosmosa iberilýär, şeýlelik bilen adam bedeni we zatlary ilki gyzdyrylýar we onuň hemmetaraplaýyn täsiri adaty konweksiýa ýylylygyndan has gowudyr. usuly.Elektrik ýyladyş plyonkasy arassa garşylyk zynjyry bolany üçin, ýitginiň az böleginden (1%) başga-da, onuň köp bölegi (99%) ýylylyk energiýasyna öwrülýär.

Elektrik ýyladyş filminiň howpsuzlygy barada sorag edilmeli däl
2100 sagatlyk garrylyk synagynda gysyş derejesi 2% -den az.Synagdan soň, ýerüsti temperaturanyň 40 ° C-e ýetmegi, öndürijiligi we ululygy üýtgemän, ýumşak we çydamly işlemegi şerti bilen 26,000 sagatlap üznüksiz işleýär.

Pressureokary basyş
Elektrik ýyladyş plyonkasy 3750V ýa-da ondanam köp synag naprýa .eniýesine zeper ýetmezden çydap biler

Highokary berklik
Synaga görä, elektrik ýyladyş filminiň dartyş güýji 20 kg

Durnukly öndürijilik
Elektrik ýyladyş plyonkasy, ýerüsti temperaturanyň iň ýokary temperaturasy 50 exceed-dan geçmeýär, öz-özüni partlatmaýar, syzmaýar

PTC pol ýyladyş filmi2

PTC pol ýyladyş filmi3

Gurmak aňsat
Taýýar önümi eltip bermek Ölçegine görä düzülendir we eltip bermek üçin çyzyk birikdirilýär, harytlar gönüden-göni açylýar we asfalt ýönekeý.

Elektrik ýyladyş filminiň ýyladyş ýörelgesine düşüneliň.
Pes temperaturaly elektrik ýyladyş filmi, energiýa berlenden soň ýylylyk döredip bilýän aç-açan poliester filmdir.Işleýän wagtyňyz elektrik ýyladyş plyonkasy ýyladyş korpusy hökmünde ulanylýar we ýylylyk kosmosa radiasiýa görnüşinde iberilýär, bu adam bedenini we zatlaryny ilkinji bolup gyzdyrýar we onuň hemmetaraplaýyn täsiri adaty konweksiýadan has gowudyr. ýyladyş usuly.

PTC pol ýyladyş filmi4

PTC poly ýylatmak üçin film5

Elektrik ýyladyş filminiň ýylylyk geçiriji usuly - aşakdan ýokara
Dizaýn ýörelgesi we ýyladyş täsiri, diňe hytaý lukmançylygynda ýyladyş ýörelgesine laýyk gelýär, adamlara ýyly aýaklary we salkyn kelläni rahat duýýar.

Uzak infragyzyl konweksiýa ýyladyş ulgamy
Elektrik ýyladyş plyonkasy 220V naprýa .eniýäni ýükläp ýeterlik energiýa berýär we poluň üstki temperaturasy 35 ° C dinamiki deňagramlylyga ýetýänçä ýokarlanmagyny dowam etdirer.Polda ýöränimizde, poluň hem yssydygyny duýarys.

PTC pol ýyladyş filmi4

PTC poly ýylatmak üçin film5

Bulut akylly hemişelik temperaturany goramak ulgamy
Uglerod kristal elektrik ýyladyş filmi işledilende, otagyň temperaturasy bellenilen temperatura ýetende, elektrik ýyladyş filmi awtomatiki usulda hemişelik temperatura ýagdaýyna geçýär, şonuň üçin otagyň temperaturasy hemişe amatly temperaturada saklanýar, bu bolsa tygşytlaýar elektrik energiýasyny sarp etmek.

Uglerod kristal elektrik ýyladyş filminiň täsin sessiz dizaýny
Käbir müşderiler öýlerinde kondisionerleri ýa-da diwara gurlan peçleri ulanýarlar, uky ýa-da neýrasteniýa keseli bolan beýleki adamlara täsir etjek ses bar, ýöne elektrik ýyladyş filminiň poluny ýylatmagyň sesi ýok, şonuň üçin ýylylyk iberilende ukyňyzyň hilini hem ýokarlandyrýar.

PTC pol ýyladyş filmi6

PTC pol ýyladyş filmi7

Içerki temperaturany mugt kadalaşdyrmak
Heatingyladyş wagty bilen çäklenmeýär we islendik wagt gyzdyrylyp bilner, şeýlelik bilen sowuk güýzde we ýazda ýüze çykýan dümewden we gyzzyrmadan gaça durup, bedeniňizi sagdynlaşdyrarsyňyz we otagyň temperaturasyny dürli ýyladyş zerurlyklaryna görä aýratyn belläp bilersiňiz. maşgala agzalary

Gatnaşyk

Poluň ýyladyş filminiň aşagyndaky PTC02
PTC pol ýyladyş filmi9

Sorag-jogap

1. Elektrik ýyladyş filminiň poluny ýylatmak elektrik toguny syzdyrarmy?Suw geçirmeýärmi?
, Ok, elektrik bilen ýyladylýan film poluny ýylatmak gowy izolýasiýa häsiýetine, möhürleme we suw geçirmeýän häsiýetlere, ýangyny saklaýjy häsiýetlere we garramaga garşy häsiýetlere eýedir we Europeewropanyň we Aziýanyň howpsuzlyk şahadatnamasyna ýetdi.

2. Elektrik ýyladyş filmi elektrik gyzdyryjy bilen deň elektrik sarp edermi?
Elektrik ýyladyş filminiň we elektrik gyzdyryjynyň iş prinsipi başga, işleýiş bahasy gaty pes.Elektrik gyzdyryjylar, elektrik peçleri, elektrik ýag gyzdyryjylary we regeneratiw ýyladyş peçleri köp elektrik sarp edýär.

3. Elektrik ýyladyş plyonkasy gurlanda ýere nämeler talap edilýär?
Gödek jaýyň sement ýüzüni gönüden-göni ýa-da mermer, kafel we agaç pollara goýup bolýar.

Wideo


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň