• baş baýdak

Önümler

 • Uzak infragyzyl ýerasty grafen gyzdyryjy film

  Uzak infragyzyl ýerasty grafen gyzdyryjy film

  1. Çalt gurnamak we derrew ulanmak.

  2. EKO-da arassa, tozansyz we hapalanmaýan ses ýok.

  3. loeriň aşagyndaky ýyladyş önümleri has köp ýer tygşytlaýar.

  4. Temperaturanyň ýokarlanmagy bilen elektrik energiýasy sarp edilýär.

 • 220V uglerod süýümi aşaky ýyladyş plyonkasy

  220V uglerod süýümi aşaky ýyladyş plyonkasy

  Grafeni ýylatmak üçin amatly termiki film, grafen materialy gaýtadan işlemegiň ýokary tehnologiýaly önümine degişlidir we grafeni ýylatmak, ýylatmak, düşegi ýylatmak, ýyly tüwi, elektrik gyzdyryjy kang, ter otagy we ş.m. ulanylýar.

  Grafen ýumşak ýylylyga çydamly film ulanyp, üstü ýumşak polimer, howpsuz we amaly, zäherli däl, ýokary temperatura zyýansyz material, daşky gurşawy goramak bolup biler;210 ℃, aşgar garşylygy, IPX7 suw geçirmeýän, V2 derejeli ýagty, sessiz önüm.

 • PVC grafeni uzak infragyzyl pol ýyladyş filmini örtdi

  PVC grafeni uzak infragyzyl pol ýyladyş filmini örtdi

  Elektrik ýylylyk filmi, işledilenden soň gyzýan ýarym dury poliester filmdir.Geçiriji grafen farinfrafirlenen syýa bilen ýasalýar we ýyladyş elementi we zynjyr tagtasynyň derejesinde göteriji suwuklyk bilen gaýtadan işlenýär.Işleýän wagtyňyz elektrik ýylylyk plyonkasy ýyladyş elementi hökmünde ulanylýar we ýylylyk energiýasyny has köpeltmek üçin kosmosa radiasiýa we geçiriji görnüşinde iberilse, adam bedeni we jisimleri ilki bilen ýylylyk gazanyp biler.Onuň hemmetaraplaýyn täsiri adaty konwektiw ýyladyş usulyndan has gowudyr.

 • Poluň ýyladyş plyonkasynyň aşagyndaky PTC

  Poluň ýyladyş plyonkasynyň aşagyndaky PTC

  1. 30 sekunt çalt ýylylyk

  2. Uzak infragyzyl ýyladyş, sagdyn ýyladyş

  3. Göwreli aýallar we bäbekler ulanyp bilerler

  4. Akylly hemişelik temperatura, awtomatiki düzediş

  5. Tebigy ýyladyş, guratmakdan ýüz öwüriň

  6. Energiýany tygşytlamak, ýaşyl we daşky gurşawy goramak

  7. Amatly baha bilen zawodyň göni işleýşi

  8. Energiýany tygşytlamak, ýaşyl we daşky gurşawy goramak

  9. Mugt dizaýn, satuwdan soň kepillik

 • Infragyzyl infragyzyl uglerodyň aşagyndaky ýyladyş filmi

  Infragyzyl infragyzyl uglerodyň aşagyndaky ýyladyş filmi

  1. Synaga görä ýokary berklik, elektrik ýyladyş filminiň dartyş güýji 20 kg.

  2. Çyglylyga garşylyk, elektrik ýyladyş plyonkasy tutuşlygyna suw geçirmeýär we 3750V-den ýokary ýokary naprýa toeniýe 48 sagatlap suw geçenden soň işleýşi kadalydyr.

  3. Garramaga garşy, ýörite ýörite material gowy häsiýetlere, durnukly öndürijilige, garramaga garşy we ýaramazlaşma häsiýetine eýedir we hyzmat ediş möhleti binanyň ýaşy bilen deňdir.

 • Elektrik ýyladyş plyonkasy üçin uglerod pastasy

  Elektrik ýyladyş plyonkasy üçin uglerod pastasy

  1. heatingyladyş uglerod pastasy we şoňa esaslanýan uzak infragyzyl elektrik ýyladyş filmi, onuň çig mal formulasy agramy boýunça aşakdaky bölekleri öz içine alýar: uglerod pudrasynyň 15-20 bölegi;Grafitiň 10-20 bölegi;Kalsiý karbid tozynyň 5-10 bölegi;Organiki daşaýjynyň 35 bölegi ~ 70 bölek;Dispersanyň 1 ~ 5 bölegi.

  2. Organiki göterijä epoksi rezin, poliuretan, akril rezin we etilen oksalat girýär;Oňa esaslanýan uzak infragyzyl elektrik ýyladyş filmi esasy filmi, ýylylygy döredýän uglerod pastasy zolagyny, azyndan iki sany geçiriji zolagy öz içine alýar, häzirki göteriji zolaklardaky poliester filmi, häzirki göteriji zolaklar paralel ýerleşdirilen biri-birine we aralyklara paýlanýar we ýylylyk öndürýän uglerod pasta zolaklary ýokarda agzalan ýylylyk öndürýän uglerod pastasy bilen örtülendir.

 • PTC elektrik uzak infragyzyl uglerod poly ýyladyş plyonkasy

  PTC elektrik uzak infragyzyl uglerod poly ýyladyş plyonkasy

  Howpsuz ýyladyş, az uglerod ömri

  Grafen elektrik ýyladyş plyonkasy

  Elektrik ýyladyş filmi, energiýa berlenden soň ýylylyk döredip bilýän aç-açan poliester filmdir.Izolýasiýa poliester filmleriniň arasynda gaýtadan işlemek we gyzgyn basmak arkaly geçiriji grafenden ýasalýar.Işleýän wagtyňyz elektrik ýyladyş plyonkasy ýyladyş korpusy hökmünde ulanylýar we ýylylyk radiasiýa görnüşinde kosmosa iberilýär, şeýlelik bilen adam bedeni we zatlary ilki gyzdyrylýar we onuň hemmetaraplaýyn täsiri adaty konweksiýa ýylylygyndan has gowudyr. usuly.Elektrik ýyladyş plyonkasy arassa garşylyk zynjyry bolany üçin, ýitginiň az böleginden (1%) başga-da, onuň köp bölegi (99%) ýylylyk energiýasyna öwrülýär.

 • Pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik plyonkasy

  Pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik plyonkasy

  Pes temperatura infragyzyl ýyladyş filminiň şöhle saçýan elektrik plyonkasy näme?

  Daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak, saglyk we howpsuzlyk ýaly täze görnüşli ýyladyş filmidir.Film 9-14um uzak infragyzyl tolkunlar görnüşinde ýylylygy ýaýradýar.Adam dokumalarynda suw molekulalary bilen rezonans berip biler we adam bedenine saglyga gowy täsir edýär.Hereket ýörelgesi infragyzyl fizioterapiýa meňzeýär.

 • Grafen pol ýyladyş filmi elektrik aşagyndaky ýyladyş ulgamy

  Grafen pol ýyladyş filmi elektrik aşagyndaky ýyladyş ulgamy

  Heatingyladyş filmi näme?

  Infragyzyl ýyladyş filmi, her ýagdaýda diýen ýaly peýdaly boljak iň ýokary synpyň önümidir.Surfaceerüsti ýyladyş, esasanam ýeriň aşagy, potolok ýa-da diwar bilen ýylatmak ýaly ideal.Funksiýa bilen önümçiligiň takyklygy ony öz pudagynda çalşyp bolmaýar diýip çaklap bileris.

 • Poluň aşagyndaky elektrik ýyladyş filmi HY-500

  Poluň aşagyndaky elektrik ýyladyş filmi HY-500

  Üstünlikli elektrik ýyladyş filminiň ýyladyş sütünine grafen çalyň.

  Elektrik ýyladyş filminiň güýç dykyzlygyny ýokarlandyrýar we ýylylyk täsirini çaltlaşdyrýar, filmi has inçe edýär we umumy öndürijiligini ýokarlandyrýar.

 • Elektrik astyndaky uglerod gyzdyryjy film öndürýän maşyn

  Elektrik astyndaky uglerod gyzdyryjy film öndürýän maşyn

  Elektrik ýyladyş filminiň önümçilik enjamlary esasan pol elektrik ýyladyş filmini, elektrik ýyladyş filmini, PTC elektrik ýyladyş filmini we beýleki elektrik ýyladyş film önümlerini öndürmek üçin ulanylýar.