• baş baýdak

Habarlar

 • Grafen elektrik ýylylygy bilen pes uglerod we daşky gurşawy goramagy nädip gazanmaly

  Grafen elektrik ýylylygy bilen pes uglerod we daşky gurşawy goramagy nädip gazanmaly

  Hemmämiziň bilşimiz ýaly pes uglerodly daşky gurşawy goramak meşhur durmuş ýoluna öwrüldi.Az uglerodly ýaşaýyş gurşawyny döretmek diňe bir özümiz üçin däl, eýsem geljek nesilleriň peýdasy üçinem.Gyş ýyladyşynda pes uglerod bilen ýyladyş gazanyp bolarmy ýa-da ýokmy ...
  Koprak oka
 • Grafen elektrik poluny ýylatmak bilen uglerod süýümi elektrik poluny ýylatmagyň arasyndaky tapawutlar

  Grafen elektrik poluny ýylatmak bilen uglerod süýümi elektrik poluny ýylatmagyň arasyndaky tapawutlar

  Grafen elektrik poluny ýylatmak bilen uglerod süýümi elektrik poluny ýylatmagyň arasyndaky tapawutlar heatingyladyş simleriniň her görnüşiniň öz artykmaçlyklary bar.Dürli materiallardan ýasalan ýylylyk simleri dürli gurşaw üçin amatlydyr.Grafen ýyladyş kabelini ulanmagyň we ...
  Koprak oka
 • Elektrik ýyladyş plyonkasyna täsir edýän faktorlar haýsylar

  Elektrik ýyladyş plyonkasyna täsir edýän faktorlar haýsylar

  Ylmyň we tehnologiýanyň ösmegi we adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň umumy gowulaşmagy bilen merkezi ýyladyş esasan demirgazykda ulanylýardy, ýöne häzirki wagtda ýaşaýyş amatlylygy talaplary barha ýokarlanýar we gyşda ýyladyş usullary kem-kemden diwersifikasiýa edilýär.Ele ...
  Koprak oka
 • Elektrotermiki membranany ýylatmak ulgamyny ilkinji gezek açanyňyzda nämä üns bermeli?

  Elektrotermiki membranany ýylatmak ulgamyny ilkinji gezek açanyňyzda nämä üns bermeli?

  1. Grafen elektrik ýyladyş filminiň elektrik poluny ýylatmak ulgamy ýaňy gurlanda, ilkinji gezek işe başlanda ýa-da uzak wagtlap işlemän ýuwaş-ýuwaşdan gyzdyrylmaly.Grafen elektrotermiki film ýyladyş ulgamyny ilkinji gezek işe girizeniňizde ulgam ...
  Koprak oka
 • Grafen elektrik poluny ýylatmak

  Grafen elektrik poluny ýylatmak

  Grafen elektrik poluny ýylatmak adamlaryň gözüniň alnynda köp wagt geçmedi we giňden ulanylmaýar.Emma indi howanyň hapalanmagy meselesi birneme çynlakaý we öndürijileriň köpüsi kem-kemden elektrik energiýasyna tarap ösýärler.Köp adamlar grafen elektrik ...
  Koprak oka
 • Grafen elektrik poluny ýylatmak

  Grafen elektrik poluny ýylatmak

  1. Senagat, Oba hojalygy we maldarçylyk Senagat elektrik ýyladyş film korpusynda, turbageçirijiniň we ýylylyk izolýasiýa senagatynyň önümçiliginde, gaýtadan işleýişdäki daşarky gyzdyryjy, uzak infragyzyl pes temperaturaly peç we ş.m. Elektrik ýyladyşynyň ulanylmagy f ...
  Koprak oka
 • ýyladyş plyonkasyny nädip ulanmaly

  ýyladyş plyonkasyny nädip ulanmaly

  Elektrotermiki membranany ýylatmak ulgamy iň meşhur, moda we sagdyn täze elektrik ýyladyş usullaryndan biridir.Köp maşgala ýyladyş üçin elektrotermiki membranany ýylatmak ulgamyny saýlaýar.Şeýle-de bolsa, köp adam elektrik ýyladyş filmini gurmak islese-de, alada edýärler ...
  Koprak oka
 • Grafen elektrik poluny ýylatmak bilen uglerod süýümi elektrik poluny ýylatmagyň arasyndaky tapawut

  Grafen elektrik poluny ýylatmak bilen uglerod süýümi elektrik poluny ýylatmagyň arasyndaky tapawut

  Grafen elektrik poluny ýylatmak bilen uglerod süýümi elektrik poluny ýylatmagyň arasyndaky tapawut Her bir ýyladyş liniýasynyň öz artykmaçlygy bar we dürli materiallaryň ýyladyş liniýalary dürli şertlere laýyk gelýär.Şonuň üçin grafen ýyladyş kabeli bilen t ... arasynda näme tapawut bar?
  Koprak oka
 • elektrik ýyladyşynyň ösüşi

  elektrik ýyladyşynyň ösüşi

  adamlar ýyladyş usullary, odun gyzdyrmakdan başlap, kömür peçini ýylatmaga, öz-özüni ýakýan gazandan köpçülikleýin ýylatmaga çenli köp basgançaklary başdan geçirdi.Heatingyladyş usullarynyň her üýtgemegi tehnologiýanyň we düşünjeleriň täzeligini görkezýär.Indi ýyladyş kömüri ele bilen çalyşmak döwrüne geçdi ...
  Koprak oka
 • Elektrik ýyladyş filminiň poluny ýylatmak we suw bilen ýylatmagyň arasyndaky tapawut

  Elektrik ýyladyş filminiň poluny ýylatmak we suw bilen ýylatmagyň arasyndaky tapawut

  Elektrik poluny ýylatmak, adatça, elektrik ýyladyş filminiň poluny ýylatmagy aňladýar.Heathli ýylylyk çalşyjy hökmünde alýan, poly ýylatmak üçin elektrik ýyladyş plýonkasyny ulanýan we otagyň temperaturasyna ýa-da poluň üstünden gözegçilik etmek üçin akylly temperatura gözegçisini ulanýan ýyladyş usuly ...
  Koprak oka
 • Näme üçin poly ýylatmak filmi barha köp adam saýlady

  Ykdysady derejäniň yzygiderli gowulaşmagy bilen, pollary ýylatmak, sagdyn ýyladyş usuly hökmünde ýokary hilli durmuş alyp barýan köp maşgala üçin standart boldy.Pol ýyladyşyny saýlanyňyzda, käbir ulanyjylar energiýa sarp edilişi barada has köp alada edýärler.Bu gün, sizi ... hakda has giňişleýin öwrenmek üçin alyp bararyn ...
  Koprak oka
 • Gurluşyk prosesi

  1. Elektrik poluny ýylatmak üçin gurluşyk gurşawyny taýýarlaň: Elektrik poly ýyladyş gurluşygyny geçirmezden ozal, elektrik poly ýyladyş kabeliniň kadaly işlemegine göz ýetirmek üçin zynjyryň naprýa; eniýesini hünär taýdan barlaň;ikinjiden, öňüni almak üçin simleriň aýratynlyklaryny barlaň ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2