• baş baýdak

Pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik plyonkasy

Gysga düşündiriş:

Pes temperatura infragyzyl ýyladyş filminiň şöhle saçýan elektrik plyonkasy näme?

Daşky gurşawy goramak, energiýa tygşytlamak, saglyk we howpsuzlyk ýaly täze görnüşli ýyladyş filmidir.Film 9-14um uzak infragyzyl tolkunlar görnüşinde ýylylygy ýaýradýar.Adam dokumalarynda suw molekulalary bilen rezonans berip biler we adam bedenine saglyga gowy täsir edýär.Hereket ýörelgesi infragyzyl fizioterapiýa meňzeýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň spesifikasiýasy

Haryt ady Uglerod uzak infragyzyl şöhle saçýan film
Gurlan güýç AC 120V ýa-da AC220V-de 140W / SQM (Beýleki güýç opsiýalary: 200W 240W 280W)
Atylylygy öwürmek ≥99.69%
Material CNT uglerod ýyladyş filmi: PET + Uglerod
Atingyladyş tertibi Sagdyn uzak infragyzyl şöhleli ýyladyş
Esasy material PET filmini gaýtadan işlemek + Gidrolizlenýän nano uglerod pastasy pollution hapalanmaýan)
Ölçegi W500mm * L150metr / rulon, her 25 sm uzynlygy bar
Iş naprýa .eniýesi AC120V ýa-da AC220
Gorag Fireangyn saklaýjy birleşdiriji ulgam + ýyladyş film gorag gaby
Erbet talap agaç pol / keramiki plitkalar pol / haly poly / laminat pol / sement poly we ş.m. ......
Ömr ≥ 50 ýyl güýç ýok
Hil ätiýaçlandyryşy 10 ýyl kepillik
10 ýyl kepillik Öý elektrik gyzdyryjy elementi, uzak infragyzyl bejeriş elementi, oba hojalygyny ekmek we ş.m. ....
pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik filmi2
pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik film3

1. 99,69% -den gowrak ýokary ýylylyk öwrülişi

2.50 ýyldan gowrak nol çüýremek, uzak ömür

3. EKO üçin arassa, tozansyz we hapalanmaýan

4.Akylly wyklýuçatel dolandyryşy

5.50okary izolýasiýa 3750V

6. Uzak infragyzyl şöhle şöhle saçýan sagdyn ideg

7. 10 ýyl kepillik

8.Esasy tehnologiýa, patent dizaýny, IPX7 suw geçirmeýän

pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik film4
pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik film5

1. Ultra inçe, ýokary hilli nano-uglerod gyzdyryjy (bary-ýogy 0,338 mm)

2.Örän täsirli, ýyladyş obýektleri we howadan has köp adamlar

3.Gurmak aňsat, Laminat ýa-da sement poluň aşagynda iň oňat gurnama

4. Doly ümsüm, tozany güýçlendirmek we garalama sebäp bolýan howa ýok

5. Ulgamyň 50 ýyllyk ömri üçin tehniki hyzmat gerek däl

6. Sesi ýok, hapalanma ýok, tehniki hyzmat ýok

"T" görnüşli kabel bilen birikdirilen tutuş birikme ulgamy, beton harp gatlagynda ideal gurlan güýçli kislota we aşgar, ýangyn saklaýjy, suw geçirmeýän we zaýalama garşydyr.

pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik film8
pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik film7
pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik film6
pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik film9

Birinjisi Zhongheng ölçenip bolýan temperatura gözegçisini maslahat berýär.
Zhongheng ýyladyş filminiň iň gowy hyzmatdaşy.
Bazaryň beýleki temperatura gözegçileriniň ýok funksiýalary bar.
Ölçegli ulgam güýji, elektrik energiýasy.
Näçe pul tygşytlap boljakdygyny görüp bilersiňiz.

Biziň diri galmagymyz

1.Önümlerimiz ýa-da bahalarymyz bilen baglanyşykly soragyňyza 24 sagatda jogap berler.
2. Iňlis dilinde erkin soraglaryňyza jogap bermek üçin ökde we tejribeli işgärler.
3.OEM & ODM, islendik kostýumlaşdyrylan ýükleriňiz, dizaýna we önüme goýulmagyna kömek edip bileris.
4. Distribýutor özboluşly dizaýnyňyz we häzirki modellerimiz üçin hödürlenýär.
5.Satuw meýdanyny, dizaýn ideýalaryny we ähli şahsy maglumatlaryňyzy goramak.

Elektrik ýyladyş filminiň ulanylyşy

pes temperatura infragyzyl ýyladyş filmi şöhle saçýan elektrik film10

Sorag-jogap

1. Ulgamy özüm gurup bilerinmi ýa-da hünärmen gerekmi?
Heatingyladyş filmimiz, ädim ädimleri bilen ýönekeý ädim hödürläp, gurnama görkezmeleriniň doly toplumy bilen gelýär.Ulgamlaryň köpüsini DIY esasynda gurup bolýar.Emma soňky elektrik birikmesini ökde elektrikçi etmeli.

2. upylatmak üçin näçe wagt gerek bolar?
Bu aşaky gat we izolýasiýa materialyna baglylykda üýtgeýär.Izolýasiýa näçe çalt gyzsa, şonça gowy.Wagtyň gyzmagy filmiň güýjüne baglydyr.220W / m 12 mm in engineeringener agajyny 5 minutda gyzdyrýar, beton pollar 15 minut töweregi gyzdyrýar, ýöne has uzak wagtlap ýylylygy saklaýar.

3. Pol gaty gyzarmy?
Termostatlar poluň temperaturasyna yzygiderli gözegçilik etjek pol zondy bilen üpjün edilýär.Elmydama poluňyza pol zondyny gurmagy maslahat berýäris, esasanam 200W ýa-da 180W ýyladyş film güýjüni ulanýan bolsaňyz, bu poluň temperaturasyna gözegçilik etmek üçin açardyr.

4. Izolýasiýa gurmalymy?
Laminat, in engineenerli agaç ýa-da keramiki plitkalar bilen ýyladyş folga ulanylanda, köpük termiki izolýasiýamyz hemişe ulanylmalydyr.Diňe ýylylyk izolýasiýasy bilen üpjün etmän, işleýiş çykdajylaryny azaldýar, sesiň ölmeginiň usuly hökmünde hereket edýär we ýyladyş filminiň oturyp bilýän abraziw däl ýerini emele getirýär.

5. Haýsy ýyladyş filminiň güýjüni saýlamalydygyny nädip çözmeli?
Houseokarky jaýyň energiýa reýtingi = pes ýyladyş filminiň güýji zerur.Täze gurluşyk üçin passiw jaýlar 80W / m ýa-da 60W / m ulanýar, bu Germaniýada, Polşada, Norwegiýada, Gollandiýada iň meşhur çözgüt bolýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň