• baş baýdak

Biz hakda

Kompaniýanyň tanyşdyryşy

“Yantai Zhongheng New material Co., LTD” 2010-njy ýylda döredildi. Kompaniýa Hytaýyň demirgazygynda ýerleşýän Şandong welaýatynyň Longkou şäherinde ýerleşýär, önümçilik we satuw, uly göwrümli elektrik poly ýyladyş taslamalaryny gurmak we gurmak, gözleg we elektrik ýyladyş filmini öndürmek enjamlaryny ösdürmek we öndürmek, PTC nano ýarymgeçiriji tehnologiýasy, negatiw ion tehnologiýasy we grafen ýyladyş tehnologiýasy ýaly ýokary derejeli tehnologiýalara eýe bolan innowasiýa kärhanasydyr.

hengyuan zawody
hengyuan zawody01

Üstünliklerimiz

Birnäçe ýyl bäri kompaniýamyz grafen elektrik ýyladyş filmlerini we beýleki degişli önümleri özbaşdak ösdürmek üçin içerki we daşary ýurt tejribesini birleşdirip, jemi 19 patent aldy we 180-den gowrak içerki we daşary ýurt in engineeringenerçilik taslamalaryna gatnaşdy.Önümleriň esasy tehnologiýasyny özleşdiriň we grafen elektrik ýyladyş pudagynda öňdäki hatarda dünýäde önümleriň, önümleriň garaşsyz intellektual eýeçilik hukugyna eýe.Biz üns bilen çykyş edýäris: bazary gollanma hökmünde alyň, ylmy gözlegleri lider hökmünde alyň, innowasiýany serişde hökmünde kabul ediň we içerki we daşarky bazarlary üns bilen açyň.

Geljegimiz

Geljekdäki ösüşde kompaniýa has ýokary hilli önümleri täzelemegi we özgertmegi dowam etdirer, önümiň söwda gurluşy ulgamyny optimallaşdyrar, müşderilere has ýokary hilli önümler hödürlär, has doly söwda hyzmat ulgamyny döreder we siziň üçin has akylly we has amatly döretmäge çalyşar. ýokary durmuş derejesi.Önümlerimiziň has köp sarp edijä gönükdirilmegi we grafen uzak infragyzyl akylly ýyladyş üçin hyzmatlara gönükdirilen, bitewilige esaslanýan, pragmatiki we durnukly, takyk, ygtybarly we hünär hyzmat standartlaryna ýetmek üçin korporatiw pelsepäni berjaý etmegi dowam etdireris. durmuşda gutulgysyz bolar.Theitirilen önümler üçin siziň makullamagyňyz biziň ugrumyzdyr.

Netijede, dünýäniň dürli künjeklerinden gelen myhmanlar, şeýle hem tehniki alyş-çalyşlar üçin hoş geldiňiz, size tüýs ýürekden hyzmat ederis.

hengýuan zawody04
hengyuan zawody03
hengyuan zawody02